Format Kitap
Barkod 9786054847747
Yayın Tarihi 2020-08-28
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 233
Kapak Karton
Kağıt 1.Hamur
Boyut 160 X 240

Emeği Geçenler :
Yazar   : Serap Helvacı;Fulya Erlüle

Prof. Dr. Serap HELVACI, Doç. Dr. Fulya ERLÜLE- Medeni Hukuka Giriş

- Kişiler Hukuku

- Aile HukukuİÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş
MEDENÎ HUKUK'UN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI TEMEL KAVRAMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

I. HUKUK KAVRAMI 3
II. KAMU HUKUKU-ÖZEL HUKUK AYIRIMI 3
A. Kamu Hukukunun Dalları 4
1. Anayasa Hukuku 4
2. İdare Hukuku 4
3. Ceza Hukuku 4
4. Ceza Usul Hukuku 4
5. Vergi Hukuku 4
6. Devletler Genel Hukuku 5
B. Özel Hukukun Dalları 5
1. Medenî Hukuk 5
2. Ticaret Hukuku 5
3. Devletler Özel Hukuku 5
C. Karma Nitelik Taşıyan Hukuk Dalları 5
1. İş Hukuku 5
2. İcra ve İflâs Hukuku 5
3. Medenî Usul Hukuku 6
D. Toprak Hukuku 6
III. MEDENÎ HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6
A. Medenî Hukuk'un Konusu 6
1. Kişiler Hukuku 6
2. Aile Hukuku 6
3. Miras Hukuku 6
4. Eşya Hukuku 7
5. Borçlar Hukuku 7
B. Türkiye'de Medenî Hukuk'un Tarihî Gelişimi 7
İKİNCİ BÖLÜM
MEDENÎ HUKUK'UN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI

I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI 9
II. MEDENÎ HUKUK'UN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI 9
A. Asıl Kaynaklar 10
1. Kanun 10
2. Kanun hükmünde kararname 10
3. Tüzük 11
4. Yönetmelik 11
B. Tamamlayıcı Kaynaklar (Örf ve âdet hukuku) 11
1. Süreklilik 12
2. Genel İnanç 12
3. Devlet Yaptırımı 12
III. KANUNLARIN UYGULANMASI 13
A. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması 13
B. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 13
C. Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması 13
1. Uygulama yolları 13
a. Kanunun sözü ve özüyle uygulanması 14
aa. Sözüyle uygulanması 14
bb. Özüyle Uygulanması 14
b. Kanunların kıyas yoluyla uygulanması 15
2. Kanunların anlamının saptanması 15
D. Kanunlardaki Hükümlerin Niceliklerine göre Uygulanması 15
1. Genel hükümler- Özel hükümler 15
2. Emredici hükümler- Yedek hükümler 16
a. Emredici hükümler 16
b. Yedek hükümler 16
aa. Tamamlayıcı hükümler 16
bb. Yorumlayıcı hükümler 16
IV. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI VE HÂKİMİN TAKDİR
YETKİSİ 17
A. Hâkimin Hukuk Yaratması 17
1. Şartları 17
a. Kanunda boşluk bulunması 17
aa. Açık boşluk- Örtülü boşluk 17
bb. Bilinçli boşluk-Bilinçsiz boşluk 18
b. Örf ve Âdet Hukuku kuralının bulunmaması 18
2. Hâkimin hukuk yaratırken uyması gereken hususlar 18
3. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanabileceği kaynaklar 18
a. Bilimsel görüşler 19
b. Yargı kararları 19
B. Hâkimin Takdir Yetkisi 19

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

I. HAK KAVRAMI 21
II. HAK KAVRAMININ ÇEŞİTLERİ 21
A. Konularına Göre Haklar 21
1. Malvarlığı hakları 21
a. Alacak hakları 22
b. Aynî haklar 22
aa. Mülkiyet hakkı 22
bb. Sınırlı aynî haklar 23
aaa. İrtifak hakları 23
aaaa. Eşyaya bağlı irtifak hakları 23
bbbb. Kişisel irtifak hakları 23
aaaaa. Kişiye bağlı irtifak hakları 23
bbbbb. Düzensiz kişisel irtifak hakları 24
bbb. Rehin hakları 25
ccc. Taşınmaz yükü 25
c. Maddî değeri olan yenilik doğuran haklar 25
aa. Yenilik doğuran haklar 25
bb. Yenilik doğuran hakların çeşitleri 25
aaa. Kurucu yenilik doğuran haklar 26
bbb. Değiştirici yenilik doğuran haklar 26
ccc. Bozucu yenilik doğuran haklar 26
cc. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri 26
dd. Malvarlığında yer alan yenilik doğuran haklar 27
d. Malî yönleri ile fikrî haklar 27
2. Kişi varlığı hakları 27
B. İleri Sürülebilecekleri Çevreye Göre Haklar 28
1. Mutlak haklar 28
2. Nisbî haklar 28
a. Alelâde nisbî haklar 28
b. Etkisi kuvvetlendirilmiş nisbî haklar 28
C. Kullanma Yetkilerine Göre Haklar 29
D. Hak Sahibinin Belirlenme Şekline Göre Haklar 30
1. Bağımsız haklar 30
2. Bağlı haklar 30
a. Eşyaya bağlı haklar 30
b. Alacağa bağlı haklar 30
c. Borç ilişkisine bağlı haklar 30
d. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar 30
III. HAKLARIN KAZANILMASI 31
A. Hukukî Olay, Hukukî Fiil ve Hukukî İşlem Kavramları 31
1. Hukukî olay 31
2. Hukukî fiil 31
3. Hukukî işlem 32
a. Hukukî işlemin unsurları 32
aa. İrade beyanı 32
aaa. İrade beyanı çeşitleri 33
aaaa. Açık irade beyanları-Örtülü irade beyanları 33
bbbb. Yöneltilmesi gereken irade beyanları-Yöneltilmesi
gerekmeyen irade beyanları 33
bb. Hukukî sonuç 33
b. Hukukî işlem çeşitleri 33
aa. Gerekli irade beyanı sayısı açısından hukuki işlemler 34
aaa. Tek taraflı hukukî işlemler 34
bbb. İki taraflı hukuki işlemler (Sözleşmeler) 34
ccc. Kararlar 34
bb. Malvarlığına yaptıkları etki açısından hukuki işlemler 34
aaa. Borçlandırıcı işlemler 34
bbb. Tasarruf işlemleri 35
ccc. Kazandırıcı işlemler 35
cc. Hüküm ifade edeceği an açısından hukukî işlemler 35
c. Hukukî işlemin geçerlilik şartları 36
aa. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları 36
aaa. Ehliyet 36
bbb. Hukukî işlemin konusunun emredici hukuk kurallarına,
kamu düzenine, genel ahlâka, kişilik haklarına aykırı
olmaması ve konusunun imkânsız olmaması 36
ccc. Hukukî işlemi meydana getiren irade beyanlarının
sakat olmaması 36
ddd. Hukukî işlemin muvazaalı olmaması 36
bb. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları 37
aaa. Şekil şartı 37
bbb. Tasarruf yetkisi 37
ccc. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde tasarruf işleminin
dayandığı borçlandırıcı işlemin geçerli olması 37
ddd. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde aşırı
yararlanmanın bulunmaması 37
d. Bazı hukukî işlemlerin hüküm doğurması için gerekli
tamamlayıcı unsurlar 38
e. Hukukî işlemlerin geçersizliği 38
aa. Yokluk 38
bb. Kesin hükümsüzlük 39
cc. İptal edilebilirlik 39
dd. Noksanlık 40
B. Hakların Kazanılmasının Şekilleri 40
1. Aslen kazanma 40
2. Devren kazanma 40
3. Tesisen kazanma 41
IV. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ 41
A. İyiniyet Kavramı 41
B. İyiniyetin Rolü 41
C. İyiniyetin İspatı 42
V. HAKLARIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALINA
UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE
KULLANILMASI YASAĞI 42
VI. HAKLARIN KORUNMASI 44

devamını oku..
65.00
Liste Fiyatı : 65.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim