Format Kitap
Barkod 9786057858252
Yayın Tarihi 2020-03-16
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 542
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 210

Emeği Geçenler :
Grafiker   : Bilge Yaman
Yazar   : Şaban Kayıhan;Özcan Günergök

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM: BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU KAYNAKLARI TEMEL KAVRAMLAR
§ 1 BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI
I- Borçlar Hukukunun Konusu
§ 2 BORÇ KAVRAMI
I- Genel Olarak
II- Borç İlişkisinin Nisbiliği
III- Borç ve Sorumluluk
IV- Borç ve Ödev (Külfet)
§ 3 EDİM I-Kavram
II- Edim Türleri
§ 4 TALEP HAKKI VE ALACAK HAKKI
§ 5 EKSİK BORÇLAR
I- Kavram
II- Eksik Borç Türleri
§ 6 PARÇA VE ÇEŞİT BORÇLARI
I- Kavram
II- Ayırımın Önemi
§ 7 SEÇİMLİK BORÇLAR
I- Kavram
II- Seçimlik Borçlara Benzeyen Durumlar
İKİNCİ BÖLÜM: BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR
SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TEMSİL
§ 8 GENEL OLARAK BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
I- Genel Olarak
II- Sözleşmeler
III- Haksız Fiiller
IV- Sebepsiz Zenginleşme
V- Culpa in Contrahendo Sorumluluğu (Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurdan Sorumluluk)
§ 9 İRADE SERBESTİSİ
I- Genel Olarak
II- Sözleşme Özgürlüğünün Görünüm Şekilleri
III- Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları ve Sınırların Aşılmasının Yaptırımı
§ 10 HUKUKİ İŞLEMDEN (SÖZLEŞMEDEN) DOĞAN BORÇLAR
I- Hukuki İşlem Kavramı
II- Hukuki İşlemin Hukuki Olaylar ve Hukuki Fiiller Alanındaki Konumu
III- Hukuki İşlemlerin Türleri
§ 11 SÖZLEŞMENİN KURULMASI
I- Tarafların Uyuşması
II- Öneri (İcap)
III- Kabul
§ 12 GENEL İŞLEM KOŞULLARI
I- Genel Olarak
II- Genel İşlem Koşullarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar
§ 13 İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME
I- Genel Olarak
II- Hukuki Niteliği
III- Koşulları
IV- Sonuçları
V- Ödül Sözünden Cayma veya Sonucun Gerçekleşmesini Engelleme
VI- Ödüllü Yarışma
§ 14 SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ
I- Genel Olarak
II- Şeklin Türleri
§ 15 HUKUKİ İŞLEMLERİN (SÖZLEŞMENİN) HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
I- Genel Olarak
II- Hükümsüzlük Halleri
III- Kısmi Hükümsüzlük
§ 16 AŞIRI YARARLANMA (GABİN)
I- Genel Olarak
II- Koşulları
§ 17 İRADE BOZUKLUKLARI
I- Genel Olarak
II- Yanılma
III- Aldatma
IV- Korkutma (İkrah)
V- İrade Bozukluğunun Sonuçları
§ 18 İRADE İLE İRADE AÇIKLAMASI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK: ÖZELLİKLE MUVAZAA
I- Genel Olarak
II- Tek Taraflı Yaratılan İrade ve İrade Açıklaması Uyumsuzluğu
III- İrade ve İrade Açıklaması Arasında İki Taraflı Yaratılan Uyumsuzluk: Muvazaa
§ 19 SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE TAMAMLANMASI
I- Sözleşmenin Yorumlanması
II- Sözleşmenin Tamamlanması § 20 BORCUN SEBEBİ VE SEBEBİ GÖSTERİLMEKSİZİN BORÇ TANIMASI: SOYUT BORÇ İKRARI
I- Kavram ve Koşulları
II- Niteliği
§ 21 AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ (EMPREVİZYON)
I- Genel Olarak
II- TBK.m.138 Hükmünün Uygulanma Koşulları
III- Borçluya Tanınan Haklar
§ 22 TEMSİL
I- Genel Olarak
II- Temsilin Türleri
III- Doğrudan Temsilin Koşulları
IV- Temsil Yetkisi
V- Yetkisiz Temsil
VI- Saklı Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BORÇ İLİŞKİSİNİN GENEL HÜKÜMLERİ
§ 23 İFA
I- İfa Kavramı, İfanın İşlevi ve Hukuki Niteliği
II- İfanın Unsurları
III- İfa Zamanı
IV- İfa Yeri
§ 24 KARŞILIKLI EDİMLERİN İFASI
I- Karşılıklı Edimleri İçeren Sözleşmeler ve Edimlerin İfa Sırası
II- Ödemezlik Def'i
III- İfa Güçsüzlüğü Def'i (Aciz Def'i-Güvenlik Def'i)
§ 25 ALACAKLI TEMERRÜDÜ
I- Kavram
II- Alacaklı Temerrüdünün Koşulları
III- Alacaklı Temerrüdünün İspatı
IV- Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları
V- Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Diğer Haller
§ 26 GENEL OLARAK BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
I- Borcun İfa Edilmemesi Kavramı ve Borca Aykırılığın Çeşitleri
II- İfa Davası ve Cebri İcra
§ 27 BORCUN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU
I- Genel Olarak
II- Tazminat Davası
§ 28 BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
I- Genel Olarak
II- Borçlunun Temerrüdünün Koşulları
III- Borçlunun Temerrüdünün Hukuki Sonuçları
§ 29 BORÇLARIN SONA ERMESİ
I- Genel Olarak
II- Asıl Borca Bağlı Borçların Sona Ermesi
III- İbra
IV- Yenileme
V- Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi
VII- Takas
§ 30 ZAMANAŞIMI
I- Zamanaşımı Kavramı
II- Zamanaşımı Süresi ve Hak Düşürücü Süre
III- Zamanaşımına Tabi Olan Haklar
IV- Zamanaşımı Süreleri
V- Zamanaşımının Sonuçları
BEŞİNCİ BÖLÜM: HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 31 GENEL OLARAK HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
I- Kavram
II- Haksız Fiil Sorumluluğunun Koşulları
§ 32 HUKUKA AYKIRI FİİL
I- Kavram
II- Uyulması Gereken Kuralların Kaynakları
III- Hukuka Aykırı Fiilin Görünüm Şekilleri
IV- Hukuka Uygunluk Nedenleri
§ 33 ZARAR
I- Genel Olarak II- Zarar
III- Maddi Zarar-Manevi Zarar
IV- Maddi Zararın Nitelenmesi Bakımından Ayırımlar
§ 34 NEDENSELLİK BAĞI
I- Nedensellik Kavramı
§ 35 KUSUR
I- Kusur Kavramı
II- Kusurun Çeşitleri
III- Kusurun Ağırlığının Rolü
IV- Kusurun Gerçekleşmesine Engel Olan Haller
§ 36 KUSURSUZ SORUMLULUK (KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK)
§ 37 TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ
I- Hakkaniyet Sorumluluğu
II- Özen Sorumluluğu (Sebep Sorumluluğu)
III- Genel Tehlike Sorumluluğu
§ 38 MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
I- İşleten
II- İşletenin Sorumluluğu
§ 39 GİDERİLMESİ GEREKEN ZARARIN BELİRLENMESİ
I- Genel Olarak Zarar ve Tazminat
II- Zararın Belirlenmesi
§ 40 TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
I- Genel Olarak
II- Tazmin Biçiminin Belirlenmesi
III- Tazminat Tutarının Belirlenmesi
IV-Tazminat Hükmüne İlişkin Bazı Durumlar
§ 41 MANEVİ TAZMİNAT
I- Genel Olarak Manevi Tazminat
II- Manevi Tazminat Davasının Koşulları
III- Manevi Tazminatın Biçim ve Kapsamı
§ 42 BİRDEN FAZLA KİŞİNİN AYNI ZARARDAN SORUMLU OLMASI (MÜTESELSİL SORUMLULUK)
I- Müteselsil Sorumluluk Kavramı ve Sorumluluğu Doğuran Haller
II- Müteselsil Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları
§ 43 TAZMİNAT DAVASI İLE CEZA YARGILAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
§ 44 HAKSIZ FİİLLERİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I- Genel Olarak
II- Zamanaşımı Süreleri
III- Daimi Zamanaşımı Def'i
IV- Rücu İsteminde Zamanaşımı
ALTINCI BÖLÜM: SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
§ 45 GENEL OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURUMU VE ÖZELLİKLERİ
I- Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme Kurumu
II- Sebepsiz Zenginleşmenin Özellikleri
§ 46 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI
I- Genel Olarak
II- Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları
§ 47 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI
I-Geri Verme Davasının Konusu
II- Davanın (Geri Vermenin) Kapsamı
III- Sebepsiz Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkı
IV- Geri İstenememe
V- Zamanaşımı
YEDİNCİ BÖLÜM: BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
§ 48 GENEL OLARAK BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
§ 49 ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME
I- Genel Olarak

devamını oku..
49.00
Liste Fiyatı : 49.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim